Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Referat fra politikernes befaring på Ensjø

Som vi skrev tidligere skulle byutviklingskomiteen på befaring til Ensjø, fredag 14. november. Det var byutviklingskomiteen i bystyret som hadde bedt om denne for å få mer kunnskap om bilbyen som snart skal transformeres til boligby. De fleste av denne komiteen møtte. Ola Elvestuen fra SV er leder av komiteen og ledet befaringen.

Plan- og bygningsetaten innledet med å fortelle litt om prosessen frem til i dag og hvordan de kan tenke seg at Ensjø skal se ut om noen år. Når det gjelder høyhus har de ikke lagt inn noen konkrete planer om dette, og foreslår en høyde på opptil 7 etasjer på det meste, høyest utnyttelse rundt T-banen, og litt mindre oppover Gladengveien. Saksbehandleren i denne etaten er Marianne di Caprona sometter hvert er blitt godt kjent med Ensjø, og Malerhaugen vel. Vi har opplevd å ha et godt samarbeid med etaten, fått god informasjon og blitt tatt med på møter som angår Ensjøbyen.

Flere etater fortalte om sitt arbeid i forhold til Ensjøbyen. Oslo sporveier planlegger en ny busslinje som skal forbinde Lilleberg, Valle og Hovin ned Gladengveien og til Tøyen. Friluftsetaten fortalte om sitt arbeid for å sikre mulighetene til aktiviteter og friluftsliv i området og Eiendoms- og byfornyelsesetaten om behovet for å grave ned i jorda begge høyspentledningene: den langs Ensjøveien og den over turveien. Høyspentledningen langs Ensjøveien ser ut til helt sikkert å bli gravd ned ganske snart, mens den langs turveien er noe mer usikkerhet om, men blir sannsynligvis gravd ned den også.

De som eier grunnen hadde også innlegg, blant annet fikk vi en kort orientering om Gladengen, et forslag som ligger inne allerede og som er gjengitt på våre hjemmesider.

Malerhaugparken, Grønvold Hage og Flatenga

Tre navn på parker du bare kan venne deg til, først som sist. Riktignok bare som planer i dag, men som muligens vil bli noe av. Den nye Ensjøbyen vil ha behov for parker, møteplasser og andre steder som offentlige rom. I planene som ble vist til byutviklingskomiteen fredag 14. november, var det tre nye parker som ble identifisert som grøntareal-park:

Grønvold Hage, parkeringsplassen som til i dag har vært brukt av Statens vegvesen ved Grønvoll Hageby, foreslås opparbeidet som parkareal. Sammen med gårdstunet på selve Grønvold Gård. Grønvoll allé er tidligere foreslått stengt ved innkjøringen til Fyrstikktorget. Denne parken kunne bli et kjærkomment innslag for beboerne på Grønvoll og de nye beboerne som planlegges i utbyggingen av postbygget og Andersen og Ødegård rett bak Fyrstikktorget.

Flatenga, vår kjære lekeplass i Lensmann Hiorths allé har fått navn i Plan- og bygningsetaten. Gangveien ved siden av heter Flatengen, og lekeplassen altså Flatenga. Denne har vært regulert til boligtomt og eies av Oslo kommune. Nå er den da tegnet inn som park. Det betyr at vi kan slutte å engste oss over at kommunen selger tomta og det bygges boliger der, slik de er i gang med på Keyserløkka.

Malerhaugparken: litt mer overraskende var planene som er foreslått om park på Chricotomta. Denne tomta mellom Ensjøveien og Malerhaugveien har i tidens løp vært forslått til så mye. Park, barnehage, eldreboliger, vanlige boliger og bilbutikk har vært noen av de gamle forslagene.

Uten at vi har løftet en finger, kommer altså forslaget om å gjøre en del av Chricotomta til park. Begrunnelsen for forslaget er for det første at det vil bli behov for grøntarealer i Ensjøbyen. Men det som kanskje nå er det viktigste er at det er en tid der Oslos bekker og vassdrag kartlegges og under Chricotomta går en liten bekk som kalles for Jordalbekken. Denne er tenkt å graves frem i dagen og renne gjennom denne lille parken, som blir liggende opptil grensen til Malerhaugen gård. Resten av tomta, mot Langengen, er tenkt bygget med boliger. Vi presiserer at dette er noe som er tenkt ut av kommunen som aktuelt, det er ikke noe konkret forslag. Tomta er privat eiet, så hvordan kommunen vil få eier til å anlegge park, blir et stort spørsmål.

Av andre parker og møteplasser skal det anlegges et belte fra Ensjøveien nedenfor Ensjøtunet som følger den naturlige skråningen opp mot Stålverksveien. Denne skal forbindes med turveien som i dag går fra Kampen park til Valle Hovin. Langs denne turveien blir de største friarealene: der skal det settes av plass til ballspill og lignende. Det betyr ikke at det blir store flater, men små plasser langs turveien. Gladengveien regnes også som en form for grøntområde, da Hovinbekken planlegges gravd opp, og skal renne langs veien og danne en allé.

Malerhaugen skole

En eller annen gang vil det bli behov for ny skole når det bygges flere boliger på Ensjø. Malerhaugen vel har flere ganger foreslått at det bør bygges skole i Fystikkalléen 17-21. Malerhaugen vel kontaktet sporenstreks Oslo kommune da det ble kjent at det planlegges boliger i enden av Fyrstikkalléen. Den eldste bevarte delen av fyrstikkfabrikken, fra 1907, i Fyrstikkalléen 17-21, har vi flere ganger fremhevet som en ideell skoletomt. Det er riktignok den beste utsiktstomta i området, men hvorfor skal ikke barna ha gode oppvekstvilkår og en god skole?

I planene som foreligger er nettopp denne tomta avsatt til skole. Det var kanskje den mest gledelige nyheten under befaringen. Vi har observert at det flytter inn flere og flere barn i området, og alle har lang og farlig skolevei. Noen barn går på Vålerenga skole, andre på Kampen og de fleste på Hasle skole. Det er ugunstig for vårt boligmiljø at de som vokser opp her går på forskjellige skoler. Som det er i dag er det ikke behov for egen skole for barna på Ensjø, men det skal ikke så mange flere til før behovet er der. Flere boliger for familier er løsningen for å få skole her. Alternativt kan vi si som ordføreren i Bergen da Trondheim etter kommunesammenslåing fikk flere innbyggere enn Bergen: "Bergensere, legg dokker sammen".

(14.11.2003)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium