Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Uttalelser fra Valle Hovin Arbeiderpartilag om Ensjøbyen.

Valle Hovin Arbeiderpartilag hadde møte i Malerhaugen vels lokaler 17. februar 2004. På møtet ble det vedtatt å gi en uttalelse om Ensjøbyen. En nesten lik uttalelse er også vedtatt i Gamle Oslos Arbeiderpartilag. Malerhaugen vel er partipolitisk nøytral, men synes det er flott at de politiske partiene engasjerer seg i byens utvikling og vårt område. Uttalelsen til Valle Hovin Arbeiderpartilag er som følger:

Uttalelse vedtatt på årsmøtet i Valle Hovin Ap 17.februar 2004

Ensjøbyen - fra bilby til boligby!

Valle Hovin Arbeiderparti mener at følgende punkter er viktige i planleggingsprogrammet:

Plasser/torg/parker

Det må sikres at det i hele utbyggingsarealet blir tilstrekkelig med grønne lunger som gjør området til et trivelig sted å ferdes. Området må ha en sammenhengende grøntstruktur, hvor det også settes av større områder egnet for ulike aktiviteter for større barn og voksne. Lekearealer for barn må opparbeides i tilknytning til boligene. Videre må det utvikles torg og mindre plasser som viktige møtepunkter. Dette vil skape en mer bymessig struktur og det vil gi positive opplevelser for de som beveger seg i området.

Hovinbekken og Lillebergbekken

Disse to nedgravde bekker/elver må åpnes og det bør vurderes nøye om man ønsker et naturlig bekkeleie eller om man ønsker en noe urban bekk igjennom selve bo områdene.

Forbindelser mellom Ensjø og omkringliggende områder

Ensjøområdet må utvikles på en slik måte at det knyttes naturlig til nærområdene Helsfyr og Kampen. Det må planlegges effektive og funksjonelle åpninger for gang og sykkel ferdsel mellom og igjennom områdene. Dette innebærer også gode muligheter for kryssing av vei, T-bane og Gjøvik banen.

Skole og barnehage

Det må sikres at dette behovet blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Nødvendig antall barnehaver må legges inn i reguleringsplaner og sikres gjennom bruk av rekkefølgebestemmelser og/eller utbygningsavtaler.

Veier og offentlig kommunikasjon

Alle veier og kommunikasjonsårer må utformes slik at området fremstår positivt og vennlig, slik at småbarnsforeldre ønsker å bosette seg i området. Veinettet må utformes slik at det ikke legges til rette for uønsket gjennomkjøring. Det må være fortau og sykkelfelt, alternativt gang- og sykkelveier, som knyttes til eksisterende sykkelvei- og turveinett. Forbindelsene må bli gode ned mot sentrum. Ensjø må videreutvikles til et effektivt kollektivknutepunkt. I den forbindelse ønsker Gamle Oslo Arbeiderparti en flytting av Tøyen jernbanestasjon til Ensjø.

Parkering

For boligene bør det benyttes vanlig parkeringsnorm for boliger i den tette byen. Offentlige parkeringsplasser bør være under bakken eller i parkeringshus. Det samme gjelder for de næringsområdene som tiltrekker seg kunder med bil. Det bør bare settes av et lite antall parkeringsplasser på gateplan for korttids og gjesteparkering slik at bo og gatemiljø ikke blir preget av parkerte biler.

Boliger

Boligområdet må utvikles med tanke på mangfold i boligtype, størrelse, prisklasse og eierforhold. Det er ønskelig at familier kan bli boende i området gjennom flere livsfaser, og at området er attraktivt for familier med små barn.

Høyde

Vi er kritiske til foreslått utnyttelsesgrad og bygningshøyde. Kjerneområdet bør ikke bebygges med hus som er høyere enn de eksisterende dvs. 4-7 etg (max 7 etg.) Tyngdepunktet bør heller ikke ha høyere hus enn 7 etg. I Randsonen bør det være max 4-5 etg.

Utnyttelse

Når det gjelder utnyttelsesgraden så er denne lagt litt høyt og den bør endres til.
Tyngdepunktet max TU 210, Kjerneområdet max TU 175, Randsonen max TU 125.

Næring

Næringsområdene må på langsikt bli småindustri, servicenæring og kontorer. Det må ikke legges industri eller andre forurensende virksomheter til området. Det er ikke ønskelig at de nærliggende næringsområder eller de eksisterende områdene utnyttes mer til næring enn til boligformål, det må være en overvekt på boliger. Det bør også vurderes hva som skal være næring i området på langsikt.

Informasjonsmøter

Det bør avholdes informasjonsmøte i området for alle beboere og grunneiere når planleggingsprogrammet er vedtatt. På samme måte bør ingen reguleringsplaner for området bli vedtatt før konsekvensene er presentert i informasjonsmøter med beboere og grunneiere.

(24.02.2004)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium