Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Bydel Gamle Oslo avviser planene fro Ensjøveien 25 og Østerdalsgata 11-13

En utbygging som har frått stor oppmerksomhet er de nye planene for Ensjøveien 25, der NAF i dag holder til. Det har vært protester fra naboer, velforeningen har sendt betenkninger og avisene har viet saken spalteplass. Protestene har gått på høyde og byggemåte på denne tomta som ligger nær T-banen. Det at ballplassen skal bort har også vært et grunnlag for protest. 26. april ble saken behandlet i bydelsutvalget Gamle Oslo, vi har kopiert inn vedtaket som bydelen gjorde under møtet:

1. BU avviser foreslått reguleringsplan for Ensjøveien 25, Østerdalsgate 11 og 13.

2. BU ønsker spesielt å peke på følgende mangler ved den foreslåtte reguleringsplanen:

a) Planen om oppføring av blokker i lamellstruktur strider mot bystyrets vedtak i planprogrammet for Ensjø om at Ensjøbyen ønskes oppført i en ”bymessig struktur som en fortsettelse av strukturen i indre by”. Det anses her som naturlig at et uttrykk som nærmer seg åpne kvartalsstrukturer vil være mer naturlig i dette tilfellet.

b) BU kan ikke se at begrepet ”kompensatoriske kvaliteter” i dette tilfellet kommer nærområdet til gode. Det bør derfor ikke bygges høyere enn planprogrammet tilsier.

c) Bystyrets vedtak om at eksisterende parkeringsplasser bør opprettholdes eller erstattes, utbygger bør innarbeide dette i den fremtidige planen.

d) Forslagsstiller bes opparbeide lekearealer av langt høyere kvalitet enn i det opprinnelige forslaget.

3. For det videre arbeid med reguleringsplanen vil bydelsutvalget gi følgende føringer (pkt. 4-11):

4. Hvis den fremtidige utbyggingen ikke inkluderer barnehage/nærleke­plasser, anbefales det at utbygger konkret identifiserer området til lek (friområde), blant annet for å kompensere for tapt lekeområde på tak av industribygg. Henvisningen til ”grønn lunge” og ”park” gir ingen garanti for at det vil finnes området som kan tas i bruk av lekende barn.

BU forutsetter også at den omtalte gangvei som skal sikre fri ferdsel fra Ensjøsvingen til Rolf Hofmoes gate blir realisert og tilrettelagt for bruk av syklister og andre ”på hjul”.

5. På samme måte som man i dag snakker om moderne ”næringsklynger” ønsker bydelen å utvikle et barnehagetilbud på Ensjø, som samtidig er en del av det lokale rekreasjonstilbudet. Bydelsutvalget foreslår at barnehagene anlegges som ”paviljonger” i grøndragene (østre og vestre), eller i bebyggelsen langs grøntdragene, med utearealer vendt ut mot grøntdragene. På denne måten får barnehagenes utearealer en flerfunksjonell bruksform; på dagen er de lekeplasser for barna, mens de på kveldstid og i helger fungerer som nærlekeplasser.

6. Bydelsutvalget har vurdert planene for Ensjøveien 25, Østerdalsgata 11-13 med tanke på barnehageutbygging. Per mars -05 har bydelen behov for nye barnehageplasser. Det planlegges også nye boliger på Ensjø, hvor det forventes nye barnefamilier. Planområdet ligger langs grøntdraget. En barnehage innenfor planområdet vil kunne fungere i henhold til Bydelsutvalgets overordnede anbefalinger for barnehage­utbygging på Ensjø.

7. Bydelsutvalget fraråder barnehage og bolig i samme bygning, da dette er en funksjonsdeling som spesielt i forhold til utearealer kan føre til konflikter mellom ulike brukerinteresser. Dersom barnehage plan­legges i boligbebyggelsen skal barnehagens uteareal vende ut mot offentlig areal, slik at barnehagens uteareal kan få en flerfunskjonell bruksform. Bydelen anbefaler at man ser på plassering av barnehage i sammenheng med området regulert til friområde park.

8. Den såkalte bilbyen Ensjø skal erstattes med boligbyen Ensjø, men med opp til 7 600 nye boliger (nivå) er det sannsynlig at dette vil medføre en stor trafikkøkning med tilhørende forurensningsproblemer hvis det ikke taes noen overordnede grep for å motvirke dette. Dette er også påpekt av Helsevernetaten. Ensjø ligger lagelig til for kollektivtrafikk, og det må være et mål å redusere bilbruk og ha minst mulig interntrafikk i området.

Bydelsutvalget ønsker at man for Ensjø samler beboerparkering i felles parkeringsanlegg under bakken, istedenfor å etablere parkeringsplasser i tilknytning til hver bygningsenhet.

9. Bydelsutvalget anbefaler at Helsevernetatens ønsker om miljøkrav tas inn i reguleringsplanen.

10. Bydelsutvalget foreslår at følgende leilighetsfordeling legges til grunn for prosjektet:

 

- Minimum 70 % av leilighetene skal være 3-roms eller større

- Av disse skal minst 30 % være 4-roms eller større

- Det skal maks være 30 % 2-roms leiligheter

- Det skal ikke være 1-roms leiligheter

- Det skal ikke være ensidig nord/nordøstgående leiligheter

For å sikre at leiligheter med 3, 4 og 5 rom har en kvalitet og et boareal som gjør dem egnet for familier ber vi dessuten om at:

- min. 50% av leilighetene skal være over 85 m² eller større

- min 25 % av leilighetene skal være 100 m² eller større

Regjeringen la 23.11.2004 fram handlingsplan for universell utforming og tilgjengelighet. Et viktig tiltak blir å øke antall universelt utformede boliger. Bydelsutvalget anbefaler at følgende innarbeides i reguleringsbestemmelsene: Planen skal tilrettelegges for bevegelses- og orienteringshemmede. Dette innebærer at alle oppholdsarealer i planområdet skal være tilgjengelige for bevegelses- og orienterings­hemmede. Alle nye boliger skal tilfredsstille krav til livsløpsstandard, eller enkelt kunne bygges om til å kunne tilfredsstille overnevnte krav. Bydelsutvalget foreslår at kravet innarbeides i rekkefølge­bestemmelsene slik regjeringens handlingsplan foreslår.

(07.05.2005)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium