Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Fyrstikkalléen - kanskje den beste skolen i byen

Planer for den nye Fyrstikkalleen skoleDette utsagnet kan vi lese hos etaten Undervisningsbygg som har ansvar for skolebyggene i Oslo. Onsdag 26. september da Oslos budsjett ble lagt frem, kunne vi lese at den nye skolen på Fyrstikkfabrikken hadde fått navn: Fyrstikkalleen skole. Under har vi hentet mere informasjon som er gitt ut fra Undervisningsbygg og Oslo kommune. På bildet kan vi også se hvordan de eldste fabrikkbygningene skal bevares og tilpasses nye skolebygninger. Fyrstikkalleen 21.

Fyrstikkalleen 21 på Bryn er en helt ny 8.-13. skole som skal erstatte Hovin grunnskole, Sogn videregående skole og Bredtvet videregående skole. Visjonen til prosjektet er: "kanskje den beste skolen i byen."

Eiendommen som skolen skal bygges på ligger i Bydel Gamle Oslo, i et industri-og næringsområde på tidligere Grønvold Gård. Tomten er omkranset av Grønvold allé, Stålverksveien, Malerhaugveien og Fyrstikktorget og ligger i umiddelbar nærhet til Fyrstikktorget og Helsfyr T-banestasjon. Bebyggelsen i området spenner over nesten hele forrige århundre og består derfor av bebyggelse med ulik arkitektonisk karakter og kvalitet.

Fyrstikkalleen 21 er omgitt av næringsbebyggelse av ulik karakter. Hele Ensjø-området skal gjennomgå transformering i henhold til overordnede planer og skoletomten inngår i denne tomten.

Det er et mål å gjennomføre prosjektet innenfor et bruttoareal for skolen på 11.150 m2 og Bydel Gamle Oslos arealer til barnehage og bydelskontorer med 680 m2.
Skolen skal planlegges med høy arkitektonisk og funksjonell kvalitet og være fleksibel slik at endringer av pedagogiske prinsipper skal kunne gjennomføres raskt og med lavt ressursforbruk. Ved valg av materialer og komponenter skal miljøhensyn vektlegges.

Deler av ny bebyggelse skal integreres i bevaringsverdig eksisterende bebyggelse. Bevaringsverdig teglbebyggelse dominerer planområdet, og det er en intensjon i foreløpige forslag til illustrasjonsskisse, slik den framkommer i innsendt Planforslag, at dette forsterkes i anlegget. Ved å rive deler av eksisterende bebyggelse framheves og forsterkes eksisterende bebyggelse som har kulturhistorisk verdi og industrikarakter. Adkomst til skolen skjer fra planlagte Grønvold Plass i syd og Grønvold allé i nord. Mesteparten av den delen av bebyggelsen som Byantikvaren ønsker bevart vil bli integrert i det nye anlegget. Dette gjelder i hovedsak teglbebyggelsen mot syd, inkludert fabrikkpipa. Der det foreslås riving vil teglfasaden mot utearealet kunne bevares. Ved å rive deler av eksisterende bebyggelse vil det arkitektoniske uttrykket til eksisterende bygninger med høyere kvalitet forsterkes.

Deler av bebyggelsen har både arkitektoniske og byggetekniske verdier som bør tas vare på og videreutvikles som del av det historisk viktige miljøet i området. Ensjø-byen vil utgjøre en total omveltning av området, og Fyrstikkalleen 21 er i Ensjø-planen markert som et av få historisk viktige elementer i området. I tillegg til de bygningsmessige arbeidene vil hele eiendommen bli bearbeidet med etablering av utendørsområder til skolen/barnehagen og nødvendige terrengarronderinger i forbindelse med tilpasninger mot tilgrensende arealer.

Reguleringsprosessen går planmessig og forventes godkjent i tredje kvartal 2007. Skisseprosjektet skal være klart 1.juni 2007. Forprosjektet avsluttes oktober 2007, og det forventes investeringsbeslutning i UBF ultimo januar 2008. Den nye skolen skal være klar for brukerne til start skoleåret 2010-2011.
Prosjektstyring:Holte Consulting.

 

(06.10.2007)

 

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium