Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Folkemøte om Ensjøbyen

Valle Hovin, Vålerenga og Kampen arbeiderpartilag organiserte folkemøte om Ensjøbyen tirsdag 20. januar. 106 møtte frem for å få informasjon og få anledning til å stille spørsmål og kommentere denne store utbyggingssaken på Ensjø.

Innledere i møtet var representanter fra forskjellige interesser i transformasjonen av Ensjø fra bilby til boligby. Malerhaugen vel innledet møtet med en kort historie om Ensjøområdet. Velforeningen presenterte også sitt arbeid om Ensjø som bydel for boliger i stedet for biler. Velforeningen har siden 1999 arbeidet for å omdanne Ensjø fra bilby til boligby og takket grunneiere og kommune for det arbeidet som er gjort hittil i dette arbeidet. Deretter orienterte Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten om de overordnede planene for boligbyen Ensjø; hvilke begrunnelser etaten har for utbyggingen; utnyttelsesgrad, kombinasjonen boliger og næring, grøntarealer og trafikksystemer.

Grunneierne ved foreningen Ensjø, en sammenslutning av et utall av grunneiere, orienterte om sine planer, utfordringer og muligheter for en attraktiv og urban bydel Ensjø.

Arkitekt Torstein Ramberg, som har tegnet området langs nedre del av Gladengveien, presenterte sine visjoner og tegninger for rundt 1400 boliger mellom Stålverksveien og Ensjøveien.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten, grunneier og ansvarlig for samarbeid mellom grunneiere og Oslo kommune, la frem sine tanker om området rundt og over Ensjø T. Blant annet er planen at høyspentledningene skal graves ned i jorden, først og fremst lang Ensjøveien, men forhåpentligvis også langs turveien mot Valle Hovin. Til slutt orienterte nestleder i byutviklingskomiteen, Rina Brunsell Harsvik, om den politiske behandlingen om Ensjøutbyggingen. Allerede 4. februar skal byutviklingskomiteen avgi innstilling om Ensjøbyen til bystyret. Bystyret skal sluttbehandle innstillingen den 16. februar. Hun inviterte alle til å komme med innspill før 2. februar til å gi et større beslutningsgrunnlag for byutviklingskomiteens innstilling.

Etter innlederne hadde avsluttet var det anledning til å stille spørsmål og kommentere planene fra salen. Vi skal forsøke å gi en oppsummering av de kommentarene og spørsmålene som kom opp:

 • ved en slik utbygging bør en harmonisere til allerede eksisterende bebyggelse, spesielt i forhold til Kampen Hageby
 • en må tenke boligmiljø og trivsel i utbyggingen, samfunnsøkonomisk er dette lønnsomt
 • rekkehus skaper bedre trivsel enn større bygårder og blokker
 • høyhus passer ikke inn på Ensjø
 • 12 etasjer er altfor høyt rundt T-banen
 • det er altfor høy utnyttelsesgrad, spesielt rundt T-banen. Planene her ser ikke gjennomtenkt ut og virker mer som et hastighetsarbeid for å få fart i utbyggingen
 • langs Gladengveien ser planene harmonisk og tilpasset ut
 • langs Gladengveien er planene gjennomtenkt og kan skape trivsel for mennesker
 • normen for parkeringsplasser er for lav, kun 0,7 plasser til hver leilighet
 • Ensjø trenger et samlingspunkt, et nasjonalt museum for samtidskunst, i Stålverkshallene-disse må derfor bevares og innpasses i bebyggelsen
 • Det er for lite parker og lekeområder, spesielt for ballspill og annet som trenger større plass. De store områdene som blir argumentert om på Jordal og Valle Hovin er i ferd med å forsvinne på grunn av utbygging og fortetting
 • Trafikken gjennom Ensjøveien, hvordan vil den bli, i dag står bilene allerede i kø for å komme frem. Kan en bygge lokk over Ensjøveien?

Da Malerhaugen vel startet sitt arbeid i 1999 om transformering av Ensjøbyen fra bilby til boligby, var argumentene i hovedsak disse;

 • området rundt T-banen og Gladengveien er stygt arkitektonisk, det preges av nedslitte brakker og store parkeringsplasser
 • områdene rundt bilbyen Ensjø er rene og gode boligområder
 • bilindustrien tar lite hensyn til at folk skal ferdes i området, ved f. eks. å bruke fortau som lasteramper og parkerer der det passer
 • gjennomkjøringen i Ensjøveien må reduseres
 • planer for bygging av store kontorbygninger begynte å dukke opp, som en fortsettelse av kontorbyen Helsfyr
 • Oslo mangler mange tusen boliger, det er bedre at folk bor sentrumsnært enn må kjøre bil gjennom Ensjøveien til og fra Romerike
 • Ensjø har et av byens beste kollektivtilbud

Hva mener du? Si din mening til Malerhaugen vel via, telefon, Email eller kontaktskjema. (26.01.2004)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t. World Wide Consortium