Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Malerhaugen vel kommenterer høringene

Viktige saker som legges ut til høring kommer gjerne like før fellesferien. Malerhaugen vel har ved flere anledninger påpekt at det er uheldig at beboernes muligheter for å si sin mening blir redusert når folk er opptatt av helt andre ting enn byggesaker. Vi har likevel lagt inn svar om de aktuelle utbyggingene i området, se tidligere nyheter om de samme planene

Reguleringsplanarbeid for Ensjø/Gladengvn. m.v.

Malerhaugen vel er glad for at prosessen med utvikling av Ensjøbyen som boligby er under arbeid.

Ensjøveien

Vi anser forslaget med midtrabatt, selv om veien blir noe bredere, som det beste alternativet. En midtrabatt kan bidra til å dempe ekko og støv hvis den utformes med tanke på dette.

Sykkelveier

Vi anser at det er sikrest og mest trafikal smidig at sykkelveier anlegges adskilt fra bilene. Ikke mellom parkeringsfelt og kjørebane som i forslaget.

Det forutsettes at det sikres trygge overgangsmuligheter for skolebarn og andre fotgjengere over Ensjøveien.

Det forutsettes også at planene gjennomføres slik at det ikke stimuleres til økt trafikk til og fra Strømsveien. Det må legges inn struping slik at dette ikke skjer.

Gladengveien

Begge forslagene ser spennende ut. I det alternative forslaget anlegges det et område med Hovinbekken og myldreområde rundt denne, uten av fotgjengerne må krysse kjørebane for å komme til promenaden, som i det første forslaget. Ulempen med det alternative forslaget er at det ikke er avsatt plass til parkering. Parkering er et problem i Ensjøområdet i dag.

Mulig ny samlevei

En er enig i at det kan bli et behov for ny samlevei mellom Gladengveien og Ensjøveien. Det forutsettes at denne anlegges slik at fremtidige boliger skjermes.

Andre veier

En burde også se noe lenger ut enn Ensjø. Som det er i dag konsentreres all trafikk som ikke skal i Vålerengtunnelen til Ensjøveien. Biler som skal fra Strømsveien og inn i Grensesvingen står i dag i kø. Det burde vurderes ny avkjørsel fra Strømsveien til Grenseveien.

Grenseveien burde samtidig trekkes lenger bort fra den eksisterende boligbebyggelsen. Det er mulig å forskyve veien nordover mellom Innspurten og Valle, sydover i resten av veien mot Hasle. Grenseveien burde gjøres mer vennlig med bredere fortau og beplantning av trær.

Det er i planutredningen for Ensjøbyen foreslått friareal rundt Grønvoll gård, Grønvoll Hage. Det er foreslått å stenge Grønvoll allé. Beboerne på Grønvoll bruker i hovedsak Grenseveien som adkomstvei, men har samtidig behov for en liten stikkvei sydover mot Ensjø.

Malerhaugveien er i dag stengt, og denne må forbli stengt.

Det er ingen konkrete planer om skole på Ensjø, et behov som snart vil tvinge seg frem. Inntill videre går barna på Grønvoll og Malerhaugen til Hasle skole. Skoleveien for disse barna må tenkes på i planleggingen.

Omregulering Malerhaugveien 34

Malerhaugen vel er glad for at grunneiere tar initiativ til å utforme Ensjøbyen som boligby. Vi ser derfor positivt på at Malerhaugvn 34 omreguleres til bolig.

Vi er derimot skeptisk til det som har utviklet seg på nabotomta, Grenseveien 69, der det er anlagt en gedigen rampe for å frakte biler opp i andre etasje der det for tiden selges biler. Dette kan virke lite gunstig for eventuelle kjøpere av boliger i den nye boligbyen.

Etterstadgata 2 og 4 m.fl.

Malerhaugen vel undres over at det i begrunnelsen for utbyggingen fokuseres på at denne utbyggingen vil virke som en skjerm mot bebyggelsen. Vi minner om at Oslo ikke stopper ved bygrensen fra 1948, men byen fortsetter nord for Vålerengtunnelen.

Nord for tunnelåpningen og den planlagte utbyggingen ligger et boligområde kaldt Malerhaugen. Det er tidligere anlagt en tunnelåpning og motorvei utenfor stuevinduene til mange av Malerhaugens beboere.

Den skålformede utformingen av forslaget vil kaste lyd tilbake til Malerhaugen, i tillegg til det ekko som i dag oppstår av Vålerengtunnelen.

Rundt en tunnelåpning er det dokumentert en opphopning av forurenset luft. Utformingen av det planlagte byggeprosjektet vil danne en vegg slik at luftgjennomstrømningen hindres og forsinkes.

Vi krever at bygningsmassen anlegges som lamellbygninger parallelt med Strømsveien og Vålerenggata. Dette for å sikre gjennomstrømning av luft fra tunnelåpningen.

Bygningene må mot nord utformes i spisse vinkler slik at lyd ikke reflekteres tilbake til Malerhaugen.

Hvis DU har en mening om de nye planene hører vi gjerne fra deg. All kontaktinformasjon finner du på vår kontaktside.

(10.07.2004)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium