Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Kommentarer til Ensjøutbyggingen

I det følgende har vi beskrevet noen punkter ut fra byutviklingskomiteens innstilling om Ensjøbyen.. Vi har tidligere fått inn kommentarer om sikring av antall parkeringsplasser, gjennomkjøring og biltrafikk, ønske om bevaring av stålverkshallene, meninger om høyhus og om behovet for møteplasser og parker for beboerne.

Vi har i den senere tiden observert et ønske fra beboere på Kampen og Lille Tøyen om etablering av flere familieleiligheter, harmonisering av bebyggelse mot den etablerte bebyggelsen, sikring og bevaring av ballspillsletter (Tiedemannsjordet spesielt).

Etter hvert vil det komme inn konkrete forslag til utbygging som vi som velforening kan gi uttalelser om. Det er da viktig for oss som beboerrepresentanter å vite mest mulig om hva beboerne mener om de enkelte prosjektene. Vi oppfordrer derfor alle til å gi tilbakemeldinger slik at vi har argumenter i våre uttalelser som er i overensstemmelse med flertallet.

Nedenfor kan en finne en del prinsipper for utbyggingen som sannsynligvis vil bli vedtatt i bystyret om kort tid. Du kan gi tilbakemelding på hver problemstilling (ved å klikke Email-linken), eller gi en samlet uttalelse på alle punktene. Når du kommenterer, husk å si hvilket avsnitt du kommenterer.

Husk at byutviklingskomiteens innstilling er et planprogram der prinsipper for Ensjøbyen behandles. Det er ikke de enkelte byggeprosjektene. Disse vil bli annonsert og nabovarsles etter regelverket etter hvert som de kommer inn til Plan-og bygningsetaten.

Noen begreper først: Tyngdepunket er området rundt T-banen. Kjerneområdet er området fra Ensjøveien, langs Gladengveien og opp mot Grenseveien. Randsonen er områdene som grenser opp mot de etablerte boligområdene, Kampen, Lille Tøyen, Lilleberg, Grønvoll, Malerhaugen og Ensjø. PBE betyr Plan- og bygningsetaten. Komiteen betyr Byutviklingskomiteen.

Den urbane bebyggelsen

Det innstilles og har vært i planene fra første stund at tyngdepunket rundt Ensjø T skal danne sentrum i Ensjøbyen. Det betyr at den høyeste utnyttelsen blir å finne her. Det har vært diskutert om bebyggelsen skal være lamellblokker (som dagens Ensjø, på begge sider av Ensjøsvingen) eller om det skal bygges kvartaler som i byen for øvrig). Planene hittil har gått ut på å bygge i kvartalstrukturer.

PBE har gitt i oppdrag til tre arkitektfirmaer å lage overordnede forslag til bebyggelse over og rundt T-banen. Disse tre forslagene eller vurderingene er beskrevet i tidligere nyhet på sidene.

Tyngdepunktet sier komiteen at det kan være en relativt høyere utnyttelse enn i kjerneområdet og randsonen. Ved å studere de faktiske tallene og utsagnene i komiteen finner vi at: "Kjerneområdet kan ha en relativt høy utnyttelse, men markert mindre enn tyngdepunktet".

Kjerneområdet skal ha høyest utnyttelse nær tyngdepunktet med maks 7 etasjer. 7 etasjer blir etter dette markert mindre enn i tyngdepunktet. Samtidig sier komiteen at det kun skal tillates ett signalbygg i tyngdepunktet, tidligere har det vært sagt at 12 etasjer er maks etter dagens politikk. Ensjø er nevnt i tidligere utredninger som aktuelt sted å bygge høyhus, over 12 etasjer. Det virker således uklart i komiteen hvor høyt en egentlig skal kunne bygge i tyngdepunktet.

Komiteen presiserer at tyngdepunktet skal ta hensyn til eksisterende bebyggelse på Kampen ved at det skal harmoniseres høyden mot Kampen og så trappes opp mot Ensjøveien.

I kjerneområdet innstiller komiteen til noe lavere utnyttelse enn i tyngdepunktet, maks 7 etasjer, og i randsonen antydes det maksimum 5 etasjer. Komiteen innstiller til variert bygningshøyde for å skape variasjoner rent arkitektonisk.

Totalt er det planlagt opp til 7000 boliger innenfor området Hovinveien, Grenseveien, Strømsveien og Gjøvikbanen. Komiteen presiserer at det skal evalueres etter at 3000 boliger er bygget. Hvis det da er oppstått uheldige miljø- og trafikkforhold skal utbyggingen revurderes. 7000 boliger betyr et sted mellom 10 og 20 000 mennesker, ettersom størrelsene på leilighetene. Altså på størrelse med en middels norsk by.

Gi kommentar merket "utnyttelse" til: geirj2@online.no

Harmonisering til eksisterende bebyggelse

Det er i komiteen flere steder presisert at det skal tas hensyn til eksisterende bebyggelse. Tyngdepunktet skal bygges med høyest utnyttelse, den nærmeste eksisterende bebyggelsen her er Kampen Hageby, Telemarksvingen, Jordal Terrasse, Ensjøveien 27 og Ensjøsvingen 10.

Det innstilles til opptrapping av utbyggingshøyden fra jernbanen til Ensjøveien. Tyngdepunktet utgjør et forholdsvis lite areal, det betyr at opptrappingen vil bli rask eller brå. I Aftenposten og under folkemøte på Kampen menighetshus kommer det klart til uttrykk fra beboere på Kampensiden at utnyttelsen er for høy i tyngdepunktet. Vi er også kjent med at beboere mot Ensjøveien 25 (NAF, Simrad og parkeringsplassen mot jernbanen) mener at utnyttelsen er for høy.

I kjerneområdet, på begge sider av Gladengveien, er det levert inn forslag til bygging av 1400 boliger pluss en del næringslokaler mot Ensjøveien. Dette forslaget har i flere sammenhenger blitt bifalt som et godt forslag. Her er det heller ikke nære naboer.
I randsonen innstiller komiteen til harmonisering til eksisterende bebyggelse, både i høyde og utnyttelse. Det er allerede store protester om utbygging av Tiedemannsjordet. Komiteen har her vært uenig om det skal kunne bygges på jordet. I innstillingen er det sagt at det skal være opparbeidede erstatningsareal for Tidemannsjordet i umiddelbar nærhet.

I Aftenposten Aften fredag 6. mars kunne en lese at det vil bli foreslått og vedtatt at det ikke skal kunne bygges blokker i villaområder. Dette har vært et stridstema mange steder i Oslo. Et slikt vedtak kan få innvirkning på fremtidig bygging på Chricotomta (Ensjøveien 32). Tomta er i dag omkranset av småhusbebyggelse, altså villaer og tomannsboliger. Tidligere har det vært planlagt å bygge 4-etasjes blokker på tomta.

Gi kommentar til merket "harmonisering": geirj2@online.no

Type leiligheter

I forslaget som er inne for kjerneområdet er det planlagt minst 50% leiligheter større enn tre-roms. Andel 4, evt 5 roms leiligheter vil bestemmes av markedet.

I tyngdepunket kan andelen større leiligheter se annerledes ut. Komiteen mener at det skal bygges varierte leilighetsstørrelser for alle livsfaser. De trekker frem at det kan være hensiktsmessig at det blir bygget rimelige utleieboliger på Ensjø, i tråd med tidligere bystyrevedtak. Samtidig innstiller komiteen til en større andel små leiligheter i tyngdepunktet enn i kjerneområdet og randsonen.

Gi kommentar merket "type leiligheter" til: geirj2@online.no

Grøntområder

"Kommunen skal utarbeide en veiledende prinsipplan for det offentlige rom og den blågrønne strukturen på Ensjø". Dette er komiteens innstilling. Det eneste spesifikke i komiteens argumentasjon er Tiedemannsjordet. I tidligere planer er grønstrukturene tenkt i skålformen rundt de sentrale delene av Ensjø, vanskelig å beskrive uten å se på et kart. I tillegg er det planlagt gangveier og grønt langs turveien fra Kampen til Valle Hovin. Noen små flekker er tegnet inn på PBEs forslag: Grønvoll hage, lekeplassen i Lensmann Hiorths allé og halve Chricotomta. Det har vært gitt innspill om at det er behov for grøntområder der en kan drive med ballspill, noe som i dag er kun Tiedemannsjordet som har plass til.

Gi kommentar til merket "grøntområder": geirj2@online.no

Trafikk

Komiteen presiserer at Ensjø ligger mellom mange store og tunge trafikkårer. Derfor blir det viktig å sikre at Ensjø ikke får en for stor trafikkbelastning av gjennomgangstrafikk. Komiteen innstiller til at trafikkdempende tiltak må settes i verk, særlig gjelder dette Ensjøveien, Gladengveien og Hovinveien. For fotgjengere og syklister fremheves det betydningen av krysningsmuligheter over Grenseveien, Hovinveien og Gjøvikbanen.

Gi kommentar merket "trafikk" til: geirj2@online.no

Kollektiv

Komiteen innstiller til at byrådet tar kontakt med staten for å flytte Tøyen jernbanestasjon til Ensjø.

Gi kommentar merket "kollektiv" til: geirj2@online.no

Parkering

Komiteen viser til dagens manglende parkeringsplasser i de etablerte boligområdene og at det må vurderes behov for parkeringsplasser i hvert enkelt byggeprosjekt. De anbefaler også å tilrettelegge for og oppfordre til underjordisk parkering. Flere i Ensjøsvingen har meldt et stort parkeringsproblem. Det er planlagt å utvide Ensjøveien slik at det forsvinner flere parkeringsplasser. Dette mener komiteen må kompenseres for.

Gi kommentar merket "parkering" til: geirj2@online.no

Skole

Det er satt av tomt til ny skole på teglverkstomta ved Hasle T. I tillegg blir det sagt at det vil bli behov for ny barneskole i selve Ensjøområdet.

Gi kommentar merket "skole" til: geirj2@online.no

Ensjøen på Ensjø?

Navnet Ensjø har aldri hatt noe med sjø å gjøre, derimot kommer navnet fra en gård i Kråkstad utenfor Ski som heter Endsø. Nå kan vi få en sjø på Ensjø, med det foreløpige navnet Ensjøen. Byutviklingskomiteen har innstilt til bystyret et prinsipprogram der Hovinbekken skal gjenåpnes i hele dens lengde, iallfall fra Grenseveien til Ensjø T. Mellom Gjøvikbanen og Ensjøveien anbefales det at Ensjøen anlegges som Hovinbekken skal renne ut i. Om Ensjøen vil bli et vann til å bade i gjenstår å se. Et av problemene med Hovinbekken er at den renner gjennom store industriområder, fra Årvoll til fjorden. Hovinbekken møter Lillebergbekken på Ensjø, denne kommer fra Hovindammen. Det betyr sannsynligvis at det er en del forurensninger i bekkene, som må renses før den kommer opp i dagen.

Gi kommentar merket "sjø" til: geirj2@online.no

(08.03.2004)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium