Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Godt nytt år i ny bydel

Fra 1. januar ble vårt område, Ensjø, Malerhaugen og Grønvoll innlemmet i den nye bydel Gamle Oslo. For oss vil det bety at mange kommunale tjenester har fått nye adresser. Vi har hentet ut noe informasjon fra den nye bydelen om hvilke tjenester som tilbys:

Bydelens tjenester, fra hjemmesidene til bydel Gamle Oslo (20.12.2003):

For deg som innbygger vil bydelsreformen innebære svært få forandringer. Bydelen vil fortsette å yte tjenester innen eldreomsorg, helse, sosialsaker, barnehager og fritidstilbud for barn og ungdom.

I tillegg vil bydelene fra 1. januar få ansvar for lokale parker, SFO, salgstillatelser, TT-ordningen, økonomisk bostøtte og ungbo. Mer om tjenestene kan du finne på http://www.bgo.oslo.kommune.no

Skolefritidsordningen (SFO)

Ansvaret for SFO flyttes fra Skoleetaten til bydelene. For skoleåret 2003/04 vil SFO forsette å være i eksisterende lokaler og Skoleetaten vil kreve inn foreldrebetaling.

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen)

Bydelene skal behandle søknader og godkjenne brukerne. Avtalene med transportørene blir de samme, og brukerne skal benytte de samme telefonnumrene som i dag ved bestilling av turer.

Økonomiske boligvirkemiddel

Oslo kommune har i dag fem bostøtteordninger. Tre av ordningene er knyttet til byfornyelsen, én er for trygdede og én er for leietakere i boliger som forvaltes av Boligbedriften Oslo KF. Byrådet har under utarbeidelse forslag til ny bostøtte-ordning.

Ungbo

Dette er et botilbud for vanskeligstilt ungdom mellom 17 og 23 år, kombinert med sosialfaglig oppfølging. Bydelene skal behandle søknadene om bolig, og bydelene får ansvaret for at leierne får den nødvendige oppfølging. Oppfølgingen skal utføres av Ungbo eller av bydelene.

Utleie av salgstillatelser på fortau, torg m.m.

Søknad om servering og salg på gågater, fortau og annen kommunal grunn, samt på fortau til riksveier, skal behandles av bydelene. Ansvaret innebærer bestillerfunksjoner knyttet til inngåelse av kontrakt, prisfastsettelse og budsjett- og regnskapsansvar for kontraktene. Bydelene skal følge opp kontraktene og kontrollere at arealene brukes lovlig.

Forvaltning av lokale parker og nærmiljøanlegg

Bydelene overtar ansvaret for disse. Imidlertid beholder Friluftsetaten forvaltningsansvaret for parker i Sentrum og større parker som Frognerparken, Akerselva miljøpark, St. Hanshaugen, Middelalderparken og Tøyen kulturpark. Friluftsetaten skal dessuten fortsatt forvalte trær, badeplasser og andre områder langs fjorden, elver og vassdrag, turveier og større naturområder.

Adresser i den nye bydelen:

Bydel Gamle Oslo
Platous gt. 16
0190 Oslo

(03.02.2004)

Tilbake til nyheter...

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium