Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

To høringer om utbygging i området

Malerhaugveien 34

Malerhaugveien 34 er det sendt ut varsel om ny regulering. Parkeringsplassen vis á vis Sønnico er planlagt bygget ut med 70 boliger. Foreløpig er det selve reguleringen som er varslet. Det vi si om det skal tillates å bygge boliger der. Malerhaugen vel vil støtte en slik boligbygging, men vil følge med når de konkrete planene kommer om hvilke type boliger som planlegges.

Veisystemene i Ensjøbyen

Trafikksystemene i Ensjøbyen er nå på høring. Det er først og fremst Ensjøveien og Gladengveien som skal utredes som hovedtrafikkårer i den nye bydelen. I tillegg vurderes det en ny vei mellom Gladengveien og Ensjøveien. Det skal også utredes hvilke veier som skal være gjennomgående, hvilke som skal stenges og i det hele tatt hvilke trafikale løsninger en bør velge.

Tidligere har det vært antydet et ønske om å stenge Grønvoll allé ved Grønvoll gård, stengning av Malerhaugveien (som jo allerede er stengt) og Bertrand Narvesens vei.

Arkitektfirmaet Snøhetta har tidligere utviklet forslag til slike overordnende systemer på Ensjø.

Ensjøveien

Ensjøveien tenkes utvidet i total bredde. Det skal ikke bli flere kjørefiler, men lages parkeringsplasser på begge sider langs veien. Sykkelvei på begge sider planlegges også. Det er tegnet inn trerekker på begge sider av veien, slik at den blir en allé. To forslag om veiens utseende er lagt ut, det ene med midtrabatt, og det andre uten midtrabatt. Med midtrabatten blir veien totalt noe bredere enn uten. Fortau på begge sider er også en selvfølge.

Skissene under viser hvordan Snøhetta kan tenke seg Ensjøveien kan bli seende ut:

Med midtrabatt:

Snøhettas ene forslag er vei med midtrabatt

 

 

 

 

 

 

 

 

Uten midtrabatt:

Snøhettas andre forslag er vei uten midtrabatt

 

 

 

 

 

 

 

Gladengveien

Det er spennende forslag Snøhetta har kommet med i Gladengveien. Fos oss som i dag ferdes i denne veien er vel enige i at den er håpløs. Tenk på skolebarna som i dag skal krysse denne veien på vei til Hasle.

Men se her på forslagene:

det ene (bildet under) har de lagt Hovinbekken på midten av veien med en promenade på begge sider av bekken. I promenaden anlegges en trerekke. Fortau, egen sykkelvei og én kjørebane i hver retning.

Her tenker Snøhetta seg Gladengveien med Hovinbekken i midten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eller se på det andre alternativet i Gladengveien (bildet under): her er det også fortau på begge sider helt ytterst, så trerekker. Trafikken er kanalisert til ene siden av veien. Så kommer en trerekke med en bred hekk som skal virke som en skjerm mot de som oppholder seg langs veien. Så sykkelvei, gangvei, Hovinbekken og til høyre et bredt fortau med plass til grønt og uteservering.

Slik tenker Snøhetta seg Gladengveien med grønn buffer

 

 

 

 

 

 

 

Ny samlevei

For å minske trykket i krysset Gladengveien/Ensjøveien blir det vurdert å bygge en helt ny vei. Den tar av ved Bertrand Narvesens vei, skjærer på skrå over Stålverkshallene og møter Ensjøveien ved Johann H. Andresens vei. Altså på toppen før du kjører ned mot Tøyen.

Her er en skisse over en slik tanke;

For å minste trafikk-trykket foreslås det en ny samlevei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(05.07.2004)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium