Malerhaugen Vel sin logo

 

 

 

 

Kommer navnet Malerhaugen av malurt?

hjem

nyheter

kontakt

prosjekter

malerhaugposten

historikk

økonomi

styre

lenker

Read about Malerhaugen in english

Beboerne rundt Chricotomta protesterer!

Vi har skrevet mye om Chricotomta, Ensjøveien 34, i den senere tiden. Beboerne rundt denne tomta har samlet seg og gitt denne uttalelsen til arkitekten:

ENSJØVEIEN 34, GNR 133 BNR 31. VARSEL OM IGANGSATT REGULERINGSARBEID

Utnyttelse

Planene legger opp til en svært høy utnyttelse. I Planprogrammet for Ensjøbyen er det skissert en utnyttelsesgrad på 120-150% for Ensjøveien 34. Utbygger legger her opp til en utnyttelse på 9250 m2 på en tomt på 4529 m2, en utnyttelse på over 200%. Skal en utbygging være akseptabel må planene reduseres med minst 75%. Dette betyr primært at høyden mot den eksisterende bebyggelse på Malerhaugen må reduseres til maksimalt tre etasjer mot Langengen, Malerhaugveien og Malerhaugen gård.

Omregulering

Ensjøveien 34 er i sin helhet regulert til bolig. Det har i over 10 år vært ulovlig drevet bilbutikk og verksted på denne boligtomta. Vi krever at denne virksomheten opphører straks og at tomta ryddes.

Vi aksepterer ikke at deler av Ensjøveien 34 omreguleres til næringsformål. Tomta ligger midt i et etablert boligområde. Nyetablering av næringsformål er i strid med Planprogrammet for Ensjøbyen.

Strøkstilpasning

Oslo kommune har i den senere tiden blitt oppmerksom på betydningen av å tilpasse nybygg til eksisterende bebyggelse. På tre kanter av Ensjøveien 34 er det oppført toetasjes trebygninger med skråtak. Malerhaugen gård med tilhørende Fengselet utgjør den ene siden. Planforslaget avviker i så stor grad fra den eksisterende bebyggelse at prosjektet vil forringe Malerhaugens arkitektoniske kvaliteter. Byantikvaren har i brev til utbygger presisert at Malerhaugen gård skal være godt synlig og fremheves som verdifull, både historisk og arkitektonisk. Planforslagets utforming, omfang og høyde vil skille boligene på Malerhaugen fra Malerhaugen gård.

Plan- og bygningslovens anbefalinger om estetikk

Plan- og bygningsloven ble endret i 1995 med klare signaler om at estetiske hensyn skal vektlegges mer i fremtiden. Dette er i tråd med Oslo kommunes småhusplan og direktiver om strøkstilpasning. Malerhaugen som sted er i dag svært preget av småhusbebyggelse, som har fått en naturlig grense syd-vest for Ensjøveien (Gladengen). Planforslaget legger opp til en svært høy utnyttelse og en arkitektur som langt fra er tilpasset den eksisterende bygningsmasse. Vi krever at bygningsmassen tilpasses det eksisterende bygningsmiljø på Malerhaugen. Vi anbefaler arkitekten å studere løsninger for eksempel i Kampen Hageby.

Leilighetsfordeling

Ensjøområdet preges i dag av mangel på familieleiligheter. Det er bred politisk enighet i bydel Gamle Oslo om at det i den fremtidige Ensjøbyen skal leilighetene fordeles på følgende måte:

  • Minimum 70 % av leilighetene skal være 3-roms eller større
  • Av disse skal minst 30 % være 4-roms eller større
  • Det skal maks være 30 % 2-roms leiligheter
  • Det skal ikke være 1-roms leiligheter

I planforslaget er det lagt opp til 30% ett-romsleiligheter, 40% to-roms og 30% treroms. Vi krever at bydelens føringer om leilighetsfordeling følges.

Arkitektens faktagrunnlag

Det er flere faktiske feil i arkitektens fremstilling:

Eiendommen Ensjøveien 34 ligger ikke så langt under terreng som det blir påstått i saksfremstillingen. Mot eksisterende boliger er tomta i hovedsak 1 meter under terrenget rundt, 3 meter mot Malerhaugen gård.

Byantikvaren har uttalt at ”det er svært viktig at den nye bebyggelsen i Ensjøveien 34 får en plassering, et volum og en utforming som tar hensyn til de kulturhistoriske verdiene som knyttes til naboeiendommen.” Arkitekten begrunner sin utforming av planforslaget med at ”hovedpoenget er å ha en sentral åpning mot bevaringsområdet”. Byantikvaren sier ikke at han er positiv til utformingen.

Kulturhistoriske verdier: arkitekten har helt oversett det faktum at det midt gjennom tomta går en bekk i rør. Det er bred politisk enighet i Oslo at slike bekke- og elvefar skal hvis mulig åpnes og bevares. Denne bekken har en spesiell verdi da den har gitt navn til Malerhaugen (Møllehaugen).

Konklusjon

Som beboere på Malerhaugen er vi positive til at det er satt i gang utvikling av eiendommen til boligformål, men vi krever at det tas arkitektoniske hensyn til den eksisterende bebyggelsen. Vi aksepterer ikke forslaget som det er presentert. Vi aksepterer heller ikke at boligtomter omreguleres til næringsformål.

(21.05.2005)

Tilbake til nyheter...

 

Til toppen
Toppen

 

 

Nedsidene er sjekker i Lynx nettleser

Sidene er utviklet av TaurusDesign i Oslo - webdesigneren i ditt nærmiljø,
telefon 92 08 20 31

Kildekodene er feilfrie i h.h.t.  World Wide Consortium